2. Segesta. Area della strada (SAS 3; 2013)

Riccardo Olivito

11-17, 156-159

3. Segesta. Agora. Stoa Nord. Settore centrale (SAS 4; 2013)

Riccardo Olivito, Alfonsa Serra

18-22, 160-161

4. Segesta. Agora. Stoa Nord. Settore NordEst (SAS 4; 2013)

Oriana Silia Cannistraci, Marianna Perna

23-32, 163-168

5. Segesta. Agora. Stoa Nord. Ala Est (SAS 4; 2013)

Agata Abate, Nicola Giaccone

33-39, 169-174